Strona główna
Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Radoczy
PDF Drukuj
Zachęcamy do skorzystania z naszej oferty wszystkie osoby,


które znalazły się w trudnej bądź niekorzystnej dla siebie sytuacji życiowej.Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Radoczyczynny jest od poniedziałku do piątkuw godzinach od 800 do 2000.
Dla usprawnienia kontaktu ze specjalistami proponujemy


kontakt telefoniczny pod numerem (33) 873 - 10 - 01 lub osobisty celem uzgodnienia terminu.

Ośrodek gwarantuje specjalistyczną, bezpłatną pomoc, zapewniamy dyskrecję.JESTEŚMY PO TO, ABY POMÓC PRZEZWYCIĘŻAĆ 


POJAWIAJĄCE SIĘ W ŻYCIU KRYZYSY .

 

 

 

AKTUALNOŚCI


 

 

25 listopada w Międzynarodowym Dniu przeciwko Przemocy Wobec Kobiet rusza kampania pod hasłem „16 Dni Przeciw

Przemocy wobec Kobiet”. Kampania organizowana jest na szczeblu międzynarodowym, a jej celem jest wyeliminowanie

wszelkich form przemocy ze względu na płeć poprzez budowanie świadomości, że przemoc ze względu na płeć stanowi

pogwałcenie praw człowieka.


Pragniemy poinformować, że w szczególności w tych dniach pracownicy Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Radoczy będą

służyć pomocą specjalistyczną dla kobiet dotkniętych przemocą. Prowadzona będzie także akcja informacyjna na temat

praw przysługujących kobietom uwikłanym w przemoc.


1 grudnia 2015r. oraz 7 grudnia 2015r. będzie możliwość skorzystania z bezpłatnej porady prawnej i uzyskania

informacji na temat prawnych instrumentów służących ochronie osób doznających przemocy w rodzinie.

 

Przy współpracy KPP Wadowice w dniach: 3 grudnia 2015r. od godz. 10.00 do 12.00 oraz 8 grudnia 2015r.

od godz. 14.00 do 16.00 dyżur w Ośrodku będzie pełnił funkcjonariusz Policji.


W dniu 9 grudnia 2015r. w ramach kampanii pod hasłem „16 Dni Przeciw Przemocy wobec Kobiet” w Ośrodku

zorganizowane zostanie spotkanie Przedstawicieli Zespołów Interdyscyplinarnych ds. Przeciwdziałania Przemocy w

Rodzinie z terenu Powiatu Wadowickiego. Uczestniczyć w nim będą przedstawiciele Krakowskiego Forum Organizacji

Społecznych, którzy przedstawią działania podejmowane na rzecz osób pokrzywdzonych przestępstwem na terenie

Województwa Małopolskiego, w tym na rzecz osób doświadczających przemocy w rodzinie. Spotkanie ukierunkowane

będzie na tematykę przeciwdziałania przemocy w rodzinie, a w szczególności prawnych możliwości interweniowania w

przypadku przemocy.

 


Warto podkreślić, że nie tylko podczas trwania kampanii kobiety, które zaznały przemocy, mają możliwość

uzyskania bezpłatnej, fachowej pomocy ze strony pracowników Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Radoczy. Mogą to

zrobić w każdej chwili zgłaszając się osobiście do siedziby Ośrodka w Radoczy ul. Dworska 9 lub dzwoniąc pod nr tel.

33 873 10 01 w godzinach pracy Ośrodka tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 do 20.00.

 

 


PROGRAMY PROFILAKTYCZNE REALIZOWANE PRZEZ PRACOWNIKÓW OIK

 I.

Program profilaktyczny z zakresu przeciwdziałania przemocy dla dzieci i młodzieży


MOŻNA INACZEJ


Program „Można inaczej” realizowany jest w rożnych grupach wiekowych podczas 2 spotkań każde po 90 minut.

Program realizowany jest w oparciu o gry i zabawy.


Treści, formy i metody realizacji spotkań dostosowane są do różnych grup wiekowych (kl. I- III, kl. IV- VI, gimnazjum).


Cele programu:


 • dostarczenie uczestnikom wiedzy na temat przemocy,

 • uczestnicy poznają przyczyny i skutki zachowań przemocowych,

 • uczestnicy próbują odkryć przyczyny zachowań przemocowych,

 • kształtują umiejętność reagowania na przemoc,

 • kształtują postawę odpowiedzialności wobec zjawiska przemocy,

 • uczestnicy uczą się dostrzegać u siebie i innych agresywnych uczuć,

 • uczestnicy uczą się wyrażać swoje agresywne uczucia,

 • kształtują umiejętność nawiązywania kontaktów bez agresji i przemocy,

 • uczestnicy próbują odkryć sposoby radzenia sobie z uczuciem złości, czy narastającej agresji,

 • kształtują umiejętność niekrzywdzącego innych sposobu radzenia sobie ze złością, agresją,

 • kształtują postawę odpowiedzialności za wyrażane uczucia.


Realizacje programu można ustalić osobiście w Ośrodku Interwencji Kryzysowej, Radocza,

ul. Dworska 9 lub telefonicznie, tel. 33 873 10 01.


Program opracowała mgr Barbara Warchał – pedagog OIK

 

II.

 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w ofercie posiada programy informacyjno- edukacyjne dla dzieci, młodzieży i dla

rodziców, programy psychoedukacyjne o charakterze rozwojowym w zakresie umiejętności psychospołecznych dla

młodzieży. Programy te planujemy realizować na terenie szkół Powiatu Wadowickiego. Poniżej znajduje się oferta programu

" W DRODZE KU DOROSŁOŚCI".Program „W drodze ku dorosłości” składa się z cyklu 6 spotkań, każde spotkanie obejmuje 2 godziny lekcyjne.

Każde spotkanie jest kompletnym, niezależnym blokiem tematycznym i może być realizowane pojedynczo.

Treści, formy i metody realizacji spotkań dostosowane są do różnych grup wiekowych (kl. I- III, kl. IV- VI, gimnazjum).SPOTKANIE I

(emocje, potrzeby)

Celem spotkania jest poznanie, rozpoznawanie i rozumienie własnych emocji, potrzeb i poznanie sposobów właściwego ichzaspakajania- redukcja napięć emocjonalnych, kształtowanie odpowiedzialności w okazywaniu uczuć, rozpoznawanie i rozumienie, akceptacja uczuć i potrzeb innych. Uczestnicy odkryją i poznają sposoby na rozładowywanie napięciaemocjonalnego oraz sposoby kontrolowania własnych emocji.


SPOTKANIE II

(zrozumieć konflikt)

Celem spotkania jest integracja grupy, budowanie pozytywnych relacji między jej członkami, poznanie przyczyn i istotykonfliktu, dostrzeżenie możliwości rozwiązywania konfliktów. Uczestnicy doskonalą umiejętności efektywnej komunikacjiinterpersonalnej, aktywnego słuchania, mówienia o swoich uczuciach i oczekiwaniach.


SPOTKANIE III

(sytuacje trudne, stres)

Celem spotkania jest nabycie umiejętności rozpoznawania sytuacji stresującej (diagnozy sytuacji trudnej), radzenia sobiez napięciem pojawiającym się w trudnych sytuacjach, poznanie i rozpoznawanie sygnałów stresu, poznanie sposobówradzenia sobie ze stresem i sposobów przezwyciężania sytuacji trudnych. Uczestnicy uczą się dostrzegać w sytuacjitrudnej możliwe punkty oparcia i korzyści, tworzyć konstruktywne rozwiązania. Budują pozytywną samoocenę i doskonaląumiejętność dostrzegania swoich zasobów, mocnych stron.


SPOTKANIE IV

(asertywność)

Celem spotkania jest poznanie sposobów asertywnego odmawiania, wyrażania próśb, przyjmowania krytyki, kształtowanie i doskonalenie umiejętności asertywnych, rozwijanie umiejętności mówienia o własnych uczuciach, potrzebach w relacjach z innymi ludźmi.


SPOTKANIE V

(złość, agresja, przemoc)

Celem spotkania jest uświadomienie uczestnikom mechanizmów powstawania agresji, przemocy, rozwijanie umiejętnościodkrywania i nazywania uczuć własnych i innych, budowanie poczucia własnej wartości i silnej osobowości, ukazanie systemuwartości i dążeń pozwalających na kontrolę stresu a co za tym idzie redukcję zachowań agresywnych.


SPOTKANIE VI

(substancje uzależniające np: nikotyna, alkohol, narkotyki)

Celem spotkania jest uwrażliwienie uczestników na wartość jaką jest życie i przyjaźń oraz wskazanie naniebezpieczeństwa jakie wiążą się z eksperymentowaniem ze środkami odurzającymi. Uczestnicy zdobywają wiedzę natemat uzależnień oraz wpływu środków odurzających na życie szkolne i rodzinne. Ponadto zadaniem spotkania jestkształtowanie postawy asertywności i przyjmowania jej w sytuacjach występowania presji ze strony rówieśników.


SPOTKANIE VII

(uzależnienie od gier komputerowych, internetu, telewizji)

Celem spotkania jest uświadomienie mechanizmów uzależnień od mediów, ukazanie zagrożeń jakie niesie cyberprzestrzeń,wypracowanie umiejętności bezpiecznego korzystania z mediów. Spotkanie jest ukierunkowane na ukazanie granicy międzyrozrywką a manipulacją Wirtualnego Świata. Uczestnicy odkrywają,że media są wartościowe, ale bywają teżniebezpieczne.


Realizacje programu można ustalić osobiście lub telefonicznie z p. Barbarą Warchał (szkoły podstawowe) i p. Gabrielą Fluder (gimnazaja) - Ośrodek Interwencji Kryzysowej, Radocza, ul. Dworska 9, tel. 33 873 10 01.Aktualności
W dniu 19 czerwca 2015 r. Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Radoczy zorganizował Konferencję w ramach

kontynuacji projektu pn. „Działania prewencyjne w obszarze interwencji kryzysowej” realizowanego przez Powiat

Wadowicki oraz organizację pozarządową Grijkoort – Begeleid Werk z siedzibą w Ronse w Belgii.  Ponad 20 osób,

przedstawicieli władz lokalnych, Komendy Powiatowej Policji w Wadowicach oraz jednostek organizacyjnych pomocy

społecznej wzięło udział w spotkaniu. W Konferencji współuczestniczyli delegaci z Flandrii Wschodniej: Pan Geert De Bou

–wiceprzewodniczący VZV Grijkoort – Begeleid Werk oraz Pan Alphonse Franssen – ekspert flamandzki, koordynator

terapeutyczny w zakresie działań przestępczych związanych z uzależnieniami, współpracownik w Sądzie w Gandawie w

wydziale do spraw narkotyków. Najwięcej zainteresowania oraz dyskusję wzbudziła prelekcja gości z Belgii nt.

„Współpracy między policją, sądem i pomocą społeczną – eksperyment we Flandrii”, dotycząca podejmowanych działań w

przypadku przestępstw popełnianych przez osoby będące pod wpływem narkotyków. W dalszej części spotkania

przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji, st. asp. Zbigniew Przybek omówił etapy postępowania karnego w sytuacji

przemocy w rodzinie, natomiast pełniąca obowiązki dyrektora Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Radoczy, Pani Anna

Dzidek przedstawiła system wsparcia osób uwikłanych w przemoc. Porozumienie o wzajemnej współpracy Powiatu

Wadowickiego z organizacją pozarządową Grijkoort – Begeleid Werk dotyczące realizacji Projektu „Działania prewencyjne

w obszarze interwencji kryzysowej” obejmuje promocję oraz podniesienie jakości działań profilaktycznych w zakresie

interwencji kryzysowej. Funkcjonuje zasadzie nieformalnej grupy partnerskiej i ma być platformą wymiany informacji.

Podejmowane działania mają na celu wymianę doświadczeń i rozważenie możliwości zaadoptowania nowych rozwiązań na

gruncie Powiatu.

 

 


 

Z przyjemnością informujemy, że nagrody w I POWIATOWYM KONKURSIE „STOP PRZEMOCY! WIDZĘ-SŁYSZĘ-CZUJĘ

- REAGUJĘ!” ufundowane przez Sponsorów Konkursu zostały wręczone Laureatom na uroczystych apelach z okazji

zakończenia roku szkolnego 2014/2015.

Wszystkim uczestnikom Konkursu dziękujemy za udział, a Laureatom gratulujemy.

  


 

W dniu 15 czerwca 2015 r. w siedzibie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Radoczy odbyło się posiedzenie kapituły

konkursowej I POWIATOWEGO KONKURSU „STOP PRZEMOCY! WIDZĘ-SŁYSZĘ-CZUJĘ - REAGUJĘ!”

Konkurs skierowany został do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Powiatu Wadowickiego.

 

Celem konkursu było:

 • Uwrażliwienie dzieci na zagrożenia związane ze zjawiskiem przemocy.
 • Wzbudzanie poczucia odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne i innych osób w sytuacji zetknięcia się ze zjawiskiem przemocy.
 • Motywowanie uczniów do poszukiwania sposobów radzenia sobie w sytuacjach zagrożenia przemocą.
 • Przygotowanie do kształtowania umiejętności przewidywania skutków zachowania przemocowego.

Organizator Konkursu przewidział dwie kategorie prac konkursowych:

- plastyczną (malarstwo, rysunek, techniki mieszane),

- literacką (poezja, proza, komiks, itp.).


Termin nadsyłania prac upłynął 9 czerwca 2015 r.


Do konkursu zgłoszono ogółem 249 prac, w tym:


- w formie plastycznej  - 194 prace

Szkoła podstawowa, klasy I – III: 34 prace

Szkoła podstawowa, klasy IV – VI: 101 prac

Gimnazjum: 59 prac


- w formie literackiej – 55 prac

Szkoła podstawowa, klasy I – III: 1 praca

Szkoła podstawowa, klasy IV – VI: 12 prac

Gimnazjum: 42 prace.

 


Dziękujemy za tak duże zainteresowanie Konkursem i zaangażowanie w wykonanie prac!


Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Radoczy informuje, iż Kapituła Konkursu „STOP PRZEMOCY! WIDZĘ-SŁYSZĘ-

CZUJĘ - REAGUJĘ!” obradowała w następującym składzie:


Przewodnicząca:


Anna Dzidek - p.o. Dyrektora Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Radoczy


Członkowie:


Barbara Pindel – Polaszek – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach,

Adam Bandoła – Dyrektor Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Radoczy,

st. asp. Zbigniew Przybek – Komenda Powiatowa Policji w Wadowicach,

Halina Mozgała – Byrska – autorka licznych prac plastycznych,

Marta Michałek – Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie,

Milena Maryon-Nowak – Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Radoczy,

Alicja Bugiel – Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Radoczy,

Renata Pamuła – Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Radoczy,

Andrzej Karcz – Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Radoczy,

Paweł Kubaszewski - Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Radoczy,

Natalia Widlarz – studentka psychologii.

 


Kapituła Konkursu, uwzględniając spełnienie wymogów formalnych, zgodność z ideą i tematem konkursu, wartość

merytoryczną, oryginalność pomysłów i formę nadesłanych prac, postanowiła przyznać następujące nagrody

i wyróżnienia:PRACE PLASTYCZNE


Szkoła podstawowa, klasy I – III


I miejsce:

Karolina Putek, kl. III, Szkoła Podstawowa w Witanowicach- praca pt. „Jeżeli  zadzwonisz, uratujesz komuś życie”

 

II miejsce:

Julita Pawlik, kl. I A, Szkoła Podstawowa Nr 2 w Wadowicach – praca pt. „Stop przemocy”

 

III miejsce ex aequo:

Karolina Pawlik, kl. II B, Szkoła Podstawowa Nr 2 w Wadowicach – praca pt. „Alkohol to ból”,

Agata Szarek, kl. III Szkoła Podstawowa w Stroniu – praca pt. „Stop przemocy domowej”.

 

Wyróżnienie:

Wiktoria Przystał, kl. III, Szkoła Podstawowa Nr 2 w Spytkowicach, praca pt. „Nie odbieraj nikomu                                                                  radości”.

 


Szkoła podstawowa, klasy IV – VI


I miejsce:

Martyna Hrapkowicz, kl. VI, ZSS w Sułkowicach Łęgu, praca pt. „Tato, nie bij!”


II miejsce:

Oliwia Polak, kl. VI, Szkoła Podstawowa w Świnnej Porębie, praca pt. „Dlaczego ja?”


III miejsce ex aequo:

Dominika Bryndza, kl. VI, Szkoła Podstawowa w Świnnej Porębie, praca pt. „Pragniemy miłości”,

Julia Lasek, kl. V C, Szkoła Podstawowa w Kalwarii Zebrzydowskiej, praca pt. „Widzę – Słyszę – Czuję – Reaguję!

Bo przemocy nie toleruję!”

Elżbieta Ryczko, kl. VI, Szkoła Podstawowa w Świnnej Porębie, praca pt. „Pięścią serca nie podasz”


Wyróżnienie:

Joanna Oleksy, kl. IV A, Szkoła Podstawowa w Stroniu, praca pt. „Nie bądź obojętny. Powiedz stop”.


Gimnazjum


I miejsce:

Gabriela Kosek, kl. III Gimnazjum ZSP im. kard. S.Wyszyńskiego w Wieprzu, praca pt. „To nic nie da – Świat się dowie”


II miejsce:

Angelika Frączek, kl. II Gimnazjum w Tomicach, praca pt. „Nie bój się prosić o pomoc”


III miejsce:

Aleksandra Głód, kl. III Gimnazjum ZSP w Kleczy Dolnej, praca pt. „Stop przemocy”


Wyróżnienia:

Paulina Chwirut, kl. III B Gimnazjum Nr 2 w Andrychowie, praca pt. „Jedna reakcja”

Klaudia Wicherek, kl. II B, ZS Nr 1 w Kalwarii Zebrzydowskiej, praca pt. „Nie musi tak być”.


 

PRACE LITERACKIE

 


Szkoła podstawowa, klasy I – III


Wyróżnienie:

Hubert Bliźnik, kl. II Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Witanowicach – wiersz pt. „Nie będę obojętny”


Szkoła podstawowa, klasy IV – VI


I miejsce:

Dawid Szczur, kl. V B, ZSS w Sułkowicach-Łęgu, praca pt. „Dziennik Michała P.”


II miejsce:

Julia Dyrga, kl. IV Szkoła Podstawowa w Sosnowicach, praca pt. „Koniec przemocy i pięć dni nauki”,


III miejsce:

Weronika Bliźnik, kl. V, Szkoła Podstawowa w Witanowicach, praca pt. „Zareaguj, to nie boli,”


Wyróżnienie:

Magdalena Grodniewicz, kl. IV, ZS Nr 3 w Przytkowicach, praca pt. „Stop przemocy”,

 

 

Gimnazjum


I miejsce:

Roksana Hrapkowicz, kl. III B, ZSS w Sułkowicach – Łęgu, praca pt. „Odnaleźć moc, by pokonać przemoc”,


II miejsce:

Anna Lasocka, kl. III B, ZSS w Sułkowicach – Łęgu, praca pt. „Żyj, pomagając żyć"


III miejsce:

Liliana Ściera, kl. I, Gimnazjum w Tomicach, praca pt. „Gdy widzisz, słyszysz, czujesz…”


Wyróżnienie:

Katarzyna Ryczko, kl. II, Gimnazjum w Tomicach, praca pt. „Zwykły/Niezwykły bohater”,

 


Specjalne wyróżnienie Kapituła Konkursu przyznała dla klasy I A Gimnazjum im. rtm. W.Pileckiego w Zakrzowie za

wiersz pt. „Wołanie o pomoc”

 


Laureatom Konkursu serdecznie gratulujemy!!!


Nagrody zostaną przekazane do Szkół i rozdane podczas uroczystego zakończenia roku szkolnego.

 

 

 

 

SPONSORZY NAGRÓD:


GRUPA MASPEX WADOWICE

KRYTA PŁYWALNIA "DELFIN" W WADOWICACH

LODZIARNIA "CATERINA" W WADOWICACH

MINI ZOO „KUCYK” W INWAŁDZIE

MUZEUM DOM RODZINNY JANA PAWŁA II W WADOWICACH

OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ W RADOCZY

PONAR WADOWICE

PP-H "KRZEMIEŃ"

STAROSTWO POWIATOWE W WADOWICACH

SZKOŁA TAŃCA - FITNESS KLUB IMPULS WADOWICE

 


 

BEZPŁATNA POMOC DLA OSÓB POKRZYWDZONYCH PRZESTĘPSTWEM -

 

KOMUNIKAT MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOŚCI


Jeśli jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem - pamiętaj! Możesz otrzymać bezpłatną pomoc.


Może to być  przede wszystkim informacja prawna, pomoc psychologiczna, pokrywanie kosztów rehabilitacji, pomoc

finansowa i materialna. W całej Polsce działają podmioty - przede wszystkim organizacje pozarządowe, które uzyskały

dotacje z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej na udzielanie bezpłatnej pomocy

osobom pokrzywdzonym przestępstwem.


Pamiętaj! Jeżeli jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem i potrzebujesz pomocy, zwróć się do takiego podmiotu.

Lista adresów wraz z danymi kontaktowymi oraz wykazami dyżurów specjalistów, dostępna jest na stronie Ministerstwa

Sprawiedliwości www.ms.gov.pl w zakładce: Działalność/ Pokrzywdzeni przestępstwem oraz na stronie internetowej dla

osób pokrzywdzonych www.pokrzywdzeni.gov.pl

 


 

W 2013 roku Powiat Wadowicki kontynuował współpracę z VZV Grijkoort – Begeleid Werk (organizacja pozarządowa

z Flandrii Wschodniej). W ramach realizowanego w 2013 roku projektu „Działania prewencyjne w obszarze interwencji

kryzysowej” Ośrodek Interwencji Kryzysowej stworzył Informacyjną Bazę Wsparcia Powiatu Wadowickiego. Głównym

celem projektu, w ramach którego utworzono Informacyjną Bazę Wsparcia, była promocja interwencji kryzysowej

i podnoszenie jakości pomocy w zakresie interwencji kryzysowej na terenie Powiatu Wadowickiego.


Informacyjna Baza Wsparcia Powiatu Wadowickiego (IBW) to baza danych teleadresowych instytucji udzielających

pomocy i wsparcia osobom w sytuacjach kryzysowych na terenie Powiatu Wadowickiego. IBW stanowi źródło informacji dla

mieszkańców Powiatu Wadowickiego na temat określonej formy wsparcia. Ma pomagać w szybkim dotarciu do odpowiedniej

instytucji, placówki czy organizacji. IBW stanowi również praktyczne narzędzie pracy dla kadry pomocy społecznej, dzięki

któremu pracownicy instytucji pomocowych w szybki i prosty sposób będą mogli odnaleźć potrzebne klientowi informacje

i skrócić jego drogę do potrzebnej formy pomocy.


Z bazy można skorzystać za pomocą strony internetowej www.powiatwadowice-ibw.pl


Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Radoczy dysponuje stanowiskiem komputerowym z dostępem do sieci internetowej,

gdzie pracownicy Ośrodka udzielają pomocy w obsłudze Informacyjnej Bazy Wsparcia Powiatu Wadowickiego.

Ze stanowiska komputerowego można skorzystać w siedzibie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Radoczy przy

ul. Dworskiej 9 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 20.00

 


 

Regionalny Ośrodek Polityki społecznej w Krakowie wspólnie z Komendą Wojewódzką Policji w Krakowie już po

raz piaty ogłosiły Małopolski Konkurs „Przeciw Przemocy” na najlepsze działania interdyscyplinarne

prowadzone na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.W tym roku Komisja Konkursowa przyznała I miejsce w kategorii działania powiatowe „Przeciw Przemocy”

dla Powiatu Wadowickiego  za działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Radoczy.


Kapituła Konkursu przyznając nagrodę doceniła szereg działań podejmowanych przez Ośrodek Interwencji

Kryzysowej w celu poszerzenia wiedzy społeczeństwa na temat zjawiska przemocy, pomocy oferowanej

osobom dotkniętym przemocą oraz budowania ponadresortowej współpracy w zakresie przeciwdziałania

przemocy.

Składając wyrazy uznania i gratulacje podkreślono iż podejmowane na terenie Powiatu Wadowickiego działania

Ośrodka Interwencji Kryzysowej stanowią istotny element budowania interdyscyplinarnego, kompleksowego

i efektywnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie na obszarze województwa małopolskiego,

stając się jednocześnie przykładem dobrych praktyk godnych naśladowania.


Uroczystość wręczenia nagród w ramach V Małopolskiego Konkursu „Przeciw Przemocy” odbyła się w trakcie

wojewódzkiej konferencji „Zauważ mnie. Ja tutaj jestem! Specjalistyczne wsparcie dzieci uwikłanych

w przemoc” w dniu 26 czerwca 2014 roku w Krakowie.  

W dniu 10.12.2013 r. dzięki uprzejmości Dyrektora Zespołu Szkół Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego im.

Jana Pawła II w Radoczy w głównym budynku szkoły odbyło się spotkanie z okazji pierwszej rocznicy działalności

Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Radoczy. Organizatorem spotkania był Starosta Wadowicki Pan Jacek Jończyk oraz

Dyrektor Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Radoczy Pani Dominika Wojtysiak. Dokonano podsumowania dotychczasowej

działalności Ośrodka oraz omówiono możliwości współpracy z innymi służbami działającymi w zakresie pomocy społecznej na

terenie Powiatu Wadowickiego.W spotkaniu uczestniczył Przewodniczący Rady Powiatu – Pan Jóżef Łasak, Wicestrosta –

Pani Marta Królik członek Zarządu Powiatu – Pan Bartosz Kaliński, Wójtowie i Burmistrzowie Gmin Powiatu Wadowickiego,

Prezes Sądu Rejonowego w Wadowicach – Pani Romana Sołtysek oraz Kierownicy Zespołów Kuratorskich, Dyrektor

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach – Pani Barbara Pindel Polaszek, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy

w Wadowicach – Pani Małgorzata Chowaniec, Zastępca Komendanta Powiatowej Komendy Policji w Wadowicach – mł. insp.

Bogusław Wajdzik oraz kierownicy Ośrodków Pomocy Społecznej z terenu Powiatu Wadowickiego. Dyrektor OIK

przypomniała, że Ośrodek rozpoczął swoją działalność 1 listopada 2012 r., jego organem prowadzącym jest Starostwo

Powiatowe, a nadzór merytoryczny sprawuje PCPR w Wadowicach. Ośrodek działa od poniedziałku do piątku w godzinach

800 – 2000. W tym czasie dyżury pełnią specjaliści: psycholog, psycholog dziecięcy, prawnik, pedagog, specjalista pracy z

rodziną. W celu usprawnienia kontaktu ze specjalistami pracownicy OIK sugerują wcześniejszy kontakt telefoniczny

pod numerem 33 873 10 01 lub osobisty, celem uzgodnienia terminu. Do zadań OIK należy: udzielanie szybkiej i doraźnej

pomocy osobom znajdującym się w sytuacji kryzysowej, prowadzenie poradnictwa specjalistycznego, w szczególności:

prawnego, psychologicznego, rodzinnego, pedagogicznego, socjalnego, prowadzenie działań profilaktycznych poprzez

rozwijanie w społeczeństwie wiedzy i umiejętności potrzebnych do radzenia sobie z trudnymi sytuacjami życiowymi,

zapewnienie tymczasowego schronienia – pobyt w hostelu, prowadzenie mieszkań chronionych i nadzór nad ich lokatorami,

stała współpraca z instytucjami: policją, sądem, prokuraturą, ośrodkami pomocy społecznej, opieki zdrowotnej oraz innymi

instytucjami i organizacjami działającymi w obszarze rozwiązywania problemów społecznych, współpraca z instytucjami w

zakresie rozwiązywania problemu przemocy i realizacji procedury „Niebieska Karta”, organizowanie grup wsparcia dla

kobiet doświadczających przemocy domowej, praca indywidualna z osobami stosującymi przemoc w zakresie edukacyjnym

oraz motywującym do udziału w programie korekcyjno – edukacyjnym. W okresie od 01.11.2012 r. do 30.11.2013 r. z pomocy

Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Radoczy skorzystało 295 osób. Udzielono łącznie 1287 konsultacji, w tym:

psychologicznych -  734, pedagogicznych – 202, rodzinnych -  159, prawnych – 182, specjalistycznych – 10. Do głównych

źródeł kryzysów zaliczyć należy: konflikty rodzinne, przemoc ze strony bliskich, alkoholizm, choroby, problemy

wychowawcze oraz rozwody. W minionym roku z pobytu w hostelu skorzystały dwie osoby dorosłe i 5 dzieci. Dyrektor OIK

podkreślił, iż pobyt w nim jest darmowy, jednak osoba przebywająca musi sama sobie zapewnić środki do życia, a także

sama zająć się lub zorganizować opiekę nad dziećmi pozostającymi pod jej opieką. Ważnym elementem działalności OIK

jest prowadzenie szkoleń skierowanych zarówno do dorosłych, jak i młodzieży. Spotkanie zakończyła dyskusja, w trakcie

której pracownicy służb i jednostek zaangażowanych w pomoc społeczną mieli okazję do wymiany własnych doświadczeń i

zastanowienia się nad usprawnieniem współpracy.


W przygotowaniu obsługi gastronomicznej spotkania uczestniczyli nauczyciele oraz uczniowie technikum żywienia Zespołu

Szkół Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Jana Pawła II w Radoczy.


 


 

W dniu 25.10.2013r. w siedzibie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Radoczy odbyło się spotkanie Przewodniczących

Zespołów Interdyscyplinarnych ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i przedstawicieli Komendy Powiatowej Policji w

Wadowicach dotyczące współpracy w ramach przeciwdziałania przemocy na terenie Powiatu Wadowickiego. Na spotkaniu

było obecnych 7 przedstawicieli Zespołów Interdyscyplinarnych spośród 10 Gmin oraz dwoje przedstawicieli KPP w

Wadowicach.


Celem spotkania było omówienie realizacji procedury Niebieskiej Karty. Podczas spotkania przedstawiona została oferta

OIK w zakresie pracy z ofiarą przemocy w rodzinie, a także oddziaływań dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Przekazana została informacja na temat wznowienia edycji grup wsparcia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie

„Znajdź siłę w sobie!”, a także możliwości przeprowadzenia w szkołach zajęć w ramach programu profilaktycznego „Można

inaczej” z zakresu przeciwdziałania przemocy dla dzieci i młodzieży. Propozycje te znalazły akceptację wśród uczestników

spotkania.


Uczestnicy spotkania przedstawili również swoje trudności i oczekiwania w zakresie realizacji zadań związanych z

przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie na swoim terenie. Zwrócili głównie uwagę na wieloproblemowość zgłaszanych

spraw i dokumentowania oddziaływań w ramach procedury Niebieskiej Karty.


Przewodniczący wyrazili potrzebę organizacji szkolenia z zakresu procedury Niebieskiej Karty z udziałem

przedstawiciela Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie oraz Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.


W odpowiedzi na prośbę przedstawicieli KPP w Wadowicach pracownicy OIK przeprowadzą szkolenie dla

funkcjonariuszy Zespołu Dzielnicowych oraz Wydziału Prewencji KPP w Wadowicach z zakresu psychologicznych

mechanizmów przemocy oraz pracy z ofiarą i sprawcą przemocy.


Wspólnie ustalono, iż spotkania dotyczące współpracy w ramach przeciwdziałania przemocy na terenie Powiatu

Wadowickiego będą się odbywały raz na kwartał.

 
W dniu 19 lutego 2013 roku w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Radoczy zorganizowane zostało spotkanie służb

działających w obszarze pomocy rodzinie i przeciwdziałaniu przemocy. Na spotkanie zaproszeni zostali Kierownicy

Ośrodków Pomocy Społecznej i Przewodniczący Zespołów Interdyscyplinarnych ds. Przeciwdziałania Przemocy z terenu

Powiatu Wadowickiego oraz Kierownik Domu Samotnej Matki w Wadowicach s. Elżbieta Prokop.


Spotkanie rozpoczęła Dyrektor Ośrodka Pani Dominika Wojtysiak, która po przywitaniu zebranych gości, dokonała

prezentacji Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Radoczy.


Kierownik Siostra Elżbieta Prokop podzieliła się z zebranymi dotychczasowymi doświadczeniami z działalności Domu

Samotnej Matki w Wadowicach.


Ponadto omówiona została realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Powiatu

Wadowickiego z uwzględnieniem zasobów Gmin. Działania powiatu przedstawiła Pani Anna Dzidek z PCPR Wadowice oraz

przedstawiciele gmin.


Dyrektor OIK przedstawiła zadania grupy roboczej ds. przeciwdziałania przemocy w ramach Regionalnej Platformy

Współpracy.


Na koniec odbyła się dyskusja mająca na celu ustalenie wzajemnych oczekiwań i zasad współpracy pomiędzy jednostkami

w ramach pracy na rzecz rodziny i przeciwdziałania przemocy w rodzinie.


Spotkanie połączone było z krótkim szkoleniem „Kryzys, interwencja kryzysowa, a przemoc” przygotowanym przez Panią

Alicję Bugiel, psychologa z Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Radoczy.


Zebrani wyrazili chęć kontynuowania współpracy z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Radoczy, a w ramach loklanej

współpracy na rzecz przeciwdziałania przemocy spotkania przedstwicieli zespołów interdyscyplinarnych miałyby się

odbywać co kwartał w siedzibie OIK.